Consorci Esportiu
Search
ajuntament

Junta de govern local

Primer. Constituir la Junta de Govern Local com a òrgan necessari de l’organització municipal d’aquest Ajuntament.

Segon. Nomenar membres de la Junta de Govern Local, sota la Presidència d’aquesta Alcaldia, els/les següents regidors/es:
-    Sr. Miquel Vilanova Cullell
-    Sr. Lluís Costabella Portella
-    Sr. Jordi Bosch Batlle
-    Sra. Joana Vilà Bruguè
-    Sr. Lluís Butinyà Teixidó.

Tercer. Delegar a la Junta de Govern Local, a més de les seves atribucions com a òrgan d’assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves funcions i sens perjudici de les atribucions que pugui delegar-li el Ple de la Corporació i les que expressament li confereixin les lleis, les següents atribucions d’aquesta Alcaldia:
a)    L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple; de les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i la distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
b)    La contractació d’obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis públics, de contractes administratius especials i de contractes privats i  quan la quantia sigui superior a 50.000,00 €, en el cas d’obres, i de 18.000,00 € en la resta de contractes i el seu import no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000,00 €, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
c)    L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis, quan siguin d’import superior a 50.000,00 €; no excedeixi del màxim previst en l’apartat anterior i estiguin previstos en el pressupost municipal.
d)    L’adjudicació de les concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan la quantia sigui superior a 50.000,00 € i el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3.000.000,00 €, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
e)    Els acords referits al règim de llicències i autoritzacions en matèries assignades a les diferents àrees de gestió, llevat que les lleis sectorials atribueixin expressament aquesta competència al Ple. Queden excloses les llicències urbanístiques d’obra menor i llicències urbanístiques específiques previstes en l’article 6.2 del  vigent Text refós de les ordenances relatives a l’edificació del municipi de Banyoles.
f)    Els acords d’aprovació d’instruments de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com els instruments de gestió urbanística i els projectes d’urbanització.
g)    L’aprovació de les liquidacions tributàries o altes en padrons fiscals fruit de comprovacions i/o inspeccions tributàries.

Quart. Les atribucions delegades poden ser avocades per l’Alcaldia quan, per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials, s’estimi necessari.

Cinquè. El contingut d’aquesta resolució assorteix efectes des de la data de la seva expedició, sens perjudicide les publicacions reglamentàries i de donar-ne compte al Ple de la Corporació.

Sisè. Per donar compliment al que disposa l’article 42 del ROM, les sessions de la Junta de Govern Local se celebraran els dilluns de cada setmana, a les 12 hores del migdia, a la Biblioteca de la Casa Consistorial.


Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | comunicacio@ajbanyoles.org | NIF P1701600G